Лікарня

Препарати

Опитування

Який розділ сайту АІС Вам подобається?
 

Хто на сайті

На даний момент 9 гостей на сайті
blog clocks бесплатные часы для сайта
Друк E-mail

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Асоціація інфекціоністів Сумщини» (скорочене найменування - ГО «АІС») – є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на основі добровільності, професійної спільності інтересів лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей Сумської області. Асоціація є відокремленим підрозділом з статусом юридичної особи громадської організації «Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів».

 

          1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Асоціація інфекціоністів Сумщини» (надалі - Асоціація) – є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує на основі добровільності, професійної спільності інтересів лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей Сумської області. Асоціація є відокремленим підрозділом з статусом юридичної особи громадської організації «Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів».

1.2 Повне найменування -  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «Асоціація інфекціоністів Сумщини».

1.3 Скорочене найменування - ГО «АІС».

1.4 У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Податковим Кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», чинним законодавством України та цим Статутом, програмними документами Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, Всесвітньої Асоціації інфекціоністів (ВІА), громадської організації «Всеукраїнська Асоціація інфекціоністів», Українського лікарського товариства (УЛТ).

1.5 Асоціація набуває права юридичної особи з дня її державної реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

1.6 Асоціація має самостійний баланс, рахунки в установах банку, свою символіку, печатку та інші реквізити, які затверджуються Правлінням і реєструються в установленому порядку.

1.7 Асоціація користується правом набувати та володіти рухомим та нерухомим майном, може мати друкований орган (органи друку).

1.8 Асоціація має право від свого імені укладати угоди, отримувати майнові і особисті немайнові права і нести обов’язки позивача і відповідача в суді.

1.9 Діловодство і всі заходи Асоціація ведуться українською мовою.

1.10 Асоціація не вступає в політичні організації і безпосередньо не займається питаннями політики.

1.11 Асоціація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2 МЕТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

2.1 Основною метою діяльності Асоцiацiї є сприяння збереженню і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток національної практичної медицини, медичної науки й освіти шляхом розробки питань теорії та практики у галузі інфектології і суміжних дисциплін і захисту законних інтересів своїх членів.

2.2 Основними завданнями Асоцiацiї є:

– вирішення професійних, соціальних, правових питань дiяльностi членів Асоцiацiї;

               сприяння науково-медичній та практичній допомозі органам охорони здоров’я у справі поліпшення обслуговування населення у сфері інфекційних хвороб і впровадженню у практику передового досвіду та найновіших досягнень науки;

– узагальнення передового досвіду роботи практикуючих лiкарiв i новаторів у боротьбі з iнфекцiйними хворобами;

– сприяння розробці навчальних планів і програм викладання інфекційних хвороб у вищих навчальних закладах 1 - 4 рівнів акредитації.

2.3 Для вирішення статутних завдань Асоцiацiя в установленому порядку:

– проводить самостійно та разом з іншими науковими товариствами з'їзди та конференції для обговорення наукових i органiзацiйних питань iнфектологiї та суміжних дисциплін;

– співпрацює з медичними журналами за профілем Асоцiацiї, рецензує і готує до видання наукові та науково-популярні праці в галузі інфектології;

– висуває кандидатів у дійсні члени та члени-кореспонденти Національної Академії наук України,  Національної Академії медичних наук України, інші галузеві Академії наук, члени зарубіжних академій, рекомендує до присвоєння почесних звань та урядових нагород;

– рекомендує роботи членів Асоцiацiї на здобуття Державних премій, присудження іменних премій;

– створює, за необхідності, секції, комісії, комітети для вирішення окремих питань, що постають перед Асоціацією;

– може вступати у правові відносини та об’єднуватись з іншими вітчизняними і зарубіжними науковими товариствами для спільного вирішення проблем, актуальних для обох сторін;

– співпрацює з державними органами управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичними установами, суспільними та іншими науковими товариствами для здійснення статутних завдань.

2.4     Для здійснення своєї мети (цілей) Асоціація має право:

– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

 – надавати відповідно до законодавства України фінансову допомогу і підтримку членам Асоціації;

               брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади,  органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя, а також внесення на розгляд пропозиції по удосконаленню системи охорони здоров’я і медичної допомоги населенню;

          вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

 звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства, що необхідно для здійснення статутної діяльності;

– здійснювати відповідно до закону господарську діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню;

– засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації та через них видавати інформаційні буклети, поштові марки, конверти та здійснювати переклад книг, журналів;

– брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.

– створювати інформаційний портал (сайт) Асоціації;

– здійснювати інші права та використовувати інші форми діяльності які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

2.5     Створена Асоціацією юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.6     Асоціація також користується всіма іншими правами, які не заборонені та передбачені законодавством України для громадських організацій.

3 ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

3.1 Членами Асоціації можуть бути  громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах,  досягли 18 років, дотримуються цього Статуту.

3.2 Асоцiацiя складається з індивідуальних членів. У діяльності Асоцiацiї можуть брати участь почесні члени.

3.3 Індивідуальними членами можуть бути громадяни України за професією лікарі-інфекціоністи та лікарі суміжних спеціальностей, науковці, викладачі медичних вищих навчальних закладів, училищ тощо, які підтримують основні завдання і мету діяльності Асоцiацiї та беруть участь у їх реалізації.

3.4 Почесними членами Асоцiацiї можуть обиратися громадяни України та інших країн, що мають особливі заслуги в розвитку медицини і дiяльностi Асоцiацiї.

3.5 Для вступу до Асоцiацiї індивідуальні члени подають заяву, про вступ до Асоцiацiї, до Правління Асоцiацiї.

Заява про вступ розглядається на найближчому засіданні Правління Асоціації по закінченні 3 місяців після дати подання заяви. За результатами розгляду заяви приймається рішення про прийняття або відмову у прийнятті кандидата у члени Асоціації.

Кандидат зобов'язаний прийти на засідання Правління, про яке він письмово інформується.

Рішення про прийняття у члени приймається шляхом голосування простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. У разі відмови у прийнятті у члени Асоціації, питання про прийняття даного кандидата у члени Асоціації може бути повторно  розглянуто Правлінням за його (кандидата) клопотанням не раніше, ніж через три місяці.

3.6 У тому ж порядку здійснюється вихід з Асоціації при добровільному виході індивідуальних членів.

3.7 Почесні члени обираються за поданням Правління на Конференції,  а в період мiж Конференціями – Правління звичайною бiльшiстю голосів. Почесним членам Асоцiацiї видається диплом.

3.8 Членство в Асоціації засвідчується Посвідченням члена Асоціації, зразок якого затверджується Правлінням Асоціації.

3.9 Члени Асоцiацiї мають право:

– обирати делегатів на з’їзди та бути обраними до органів управління;

– подавати запити до Правління Асоцiацiї та отримувати повну інформацію з будь–яких питань діяльності Асоцiацiї;

– виносити питання на розгляд керівних органів Асоцiацiї;

– отримувати повну інформацію про діяльність Асоцiацiї та допомогу в захисті своїх законних інтересів;

– відкрито висловлювати та відстоювати свої погляди, оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Асоціації;

– обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації;

-          мати доступ до фінансових та інших звітів Асоціації;

– добровільно вибувати з лав Асоціації за власним бажанням, повідомивши про це у письмовій формі Правління.

3.10 Члени Асоцiацiї зобов’язані:

– дотримуватись вимог Статуту та рішень керiвних органiв Асоцiацiї;

 пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Асоціації;

– регулярно сплачувати членські внески. Почесні члени не зобов’язані платити членські внески, хіба що самі бажають матеріально підтримати Асоцiацiю.

– брати участь у діяльності Асоцiацiї.

3.11 Членство в Асоцiацiї припиняється з моменту:

– добровільного виходу вiдповiдно до поданого до Правлiння Асоцiацiї заяви індивідуального члена.

– невиправданого несплачення членських внесків впродовж двох років;

– за рішенням Правління Асоцiацiї, коли дiяльнiсть членів є шкідливою для Асоцiацiї;

– у випадках припинення дiяльностi Асоцiацiї.

 4 Повноваження Керівних Органів АСОЦIАЦIЇ, ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

4.1 Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, яка скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік, за рішенням Правління Асоціації. Позачергова Конференція скликається за рішенням Голови Асоціації, Правління Асоціації або Ревізійної комісії (Ревізора), однією десятою членів. Дата, час, місце і порядок денний Конференції визначається Правлінням Асоціації не пізніше ніж за 10 робочих днів до їх проведення.

4.2 Конференція вважається правомочною, коли в них бере участь більше половини членів від їх загальної кількості. Рішення приймаються 2/3 голосів присутніх членів Асоціації на Конференції, крім випадків, передбачених статутом. При відсутності кворуму Конференція може бути перенесена на строк до 15 днів.

Якщо окремі члени Асоціації письмово повідомили до початку засідання Конференції про неможливість взяти особисту участь у засіданні, вони мають право голосувати з використанням засобів зв'язку (телефон, електронна пошта, інтернет тощо) одночасно або до моменту закінчення засідання. Дані члени Асоціації зобов'язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів від дати проведення Конференції.

4.3 Кожен член Асоціації має один голос на Конференції.

4.4 Конференцію проводить головуючий Конференції Асоціації, який обирається на засіданні Конференції Асоціації.

4.5 Конференція Асоціації:

 приймає рішення про внесення змін до статуту Асоціації, відчуження майна Асоціації на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.

          затверджує регламент проведення Конференції Асоціації;

          затверджує основні напрямки, плани і програми діяльності Асоціації;

          обирає строком на 5 років членів Правління, Голову Асоціації, заступника Голови Асоціації, секретаря Асоціації та скарбника Асоціації;

          заслуховує і затверджують річні звіти Голови Асоціації та Правління Асоціації;

          достроково припиняє повноваження Голови Асоціації, заступника Голови Асоціації, секретаря, скарбника та членів Правління Асоціації;

          обирає і звільняють з посад голову і членів Ревізійної комісії (Ревізора) Асоціації, заслуховують і затверджують звіти голови Ревізійної комісії (Ревізора) Асоціації про її діяльність;

          визначає участь Асоціації в інших об'єднаннях юридичних осіб;

          реалізовує право власності на майно та кошти Асоціації;

          вирішує інші питання діяльності Асоціації в межах своєї компетенції.

          розглядає скарги членів Асоціації на рішення Правління щодо виключення члена Асоціації з Асоціації та з інших питань.

4.6 Постійно діючим керівним органом Асоціації в період між Конференціями є Правління. Правління вирішує питання, що не належать до виключної компетенції Конференції. Засідання Правління відбуваються не рідше одного разу на квартал та скликається Головою Асоціації.

4.7 Кількісний і персональний склад Правління визначається Конференцією Асоціації. Правління обирається терміном на 5 років. До складу Правління входять за посадою Голова Асоціації, заступник Голови Асоціації, секретар Асоціації, скарбник Асоціації.

4.8 Засідання Правління вважається чинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. Усі рішення на засіданнях Правління ухвалюються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. При голосуванні кожен член Правління має один голос.

4.9 До повноважень Правління Асоціації відноситься:

          скликання Конференції;

          прийняття рішень про прийняття, припинення та виключення із Членів Асоціації;

          виконання рішень Конференції Асоціації прийнятих в межах їх компетенції;

          затвердження та контроль виконання планів і програм діяльності Асоціації;

          прийняття рішення про заснування засобів масової інформації;

          розроблення додаткових положень про діяльність Ревізійної комісії (Ревізора);

          винесення на обговорення і затвердження Конференцією Асоціації річних звітів про діяльність Асоціації та рекомендацій розподілу ресурсів на наступний рік;

          прийняття рішень про фонд заробітної плати та штатний розклад працівників Асоціації;

          визначення умов оплати праці штатних працівників Асоціації;

          здійснення функцій щодо господарювання майном та коштами Асоціації в межах наданої компетенції;

          затвердження ескізів печатки, штампів, посвідчень та символіки Асоціації;

          затвердження Положення про розмір та порядок сплати вступного та членських внесків.

4.10 Правління Асоціації має право приймати рішення про прийняття інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Асоціації протягом року, в почесні члени (учасники) Асоціації.

4.11 Правління Асоціації має право встановлювати відзнаки для членів Асоціації та інших осіб, які сприяли виконанню статутних завдань Асоціації.

4.12 Асоціацію очолює Голова Асоціації, який одночасно є Головою Правління Асоціації.

4.13 Вищою посадовою особою Асоціації є Голова Асоціації, котрий підзвітний Конференції. Голова Асоціації обирається Конференцією з числа Членів Асоціації із терміном повноважень на 5 років. За потреби Конференція обирають Заступника Голови Асоціації, який виконує обов’язки Голови Асоціації на час його відсутності.

4.14 Голова Асоціації:

          очолює Правління, визначає порядок і зміст його роботи, головує на засіданнях Правління, організовує ведення протоколів на засіданні Правління, контролює виконання рішень Конференції і Правління;

          офіційно представляє Асоціацію без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у відносинах з іншими установами, Організаціями та підприємствами, зарубіжними Організаціями, іншими особами в Україні та в інших державах;

          видає розпорядження, довіреності, підписує рішення Правління;

          має право делегувати свої повноваження чи їх частину іншому (іншим) членам Правління (заступнику Голови);

          визначає коло повноважень заступника Голови Асоціації;

          має право відкривати і закривати рахунки Асоціації в банках та інших фінансових установах, підписувати банківські та інші фінансові документи;

          скликає позачергову Конференцію;

          затверджує штатний розклад та фонд оплати праці Асоціації з врахуванням рішення Правління Асоціації, укладає трудові та цивільно-правові договори, звільняє та приймає працівників згідно з законодавством, видає накази та інші обов'язкові для працівників Асоціації акти і керує їхньою діяльністю;

          укладає від імені Асоціації договори та інші правочини з урахуванням положень цього Статуту;

          забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Асоціації;

          звітує на Конференції про поточну діяльність Асоціації;

          приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Асоціації та здійснює інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Асоціації;

          здійснює іншу діяльність у межах повноважень, наданих йому Конференцією.

4.15 Секретар асоціації:

          відповідає за ведення та облік документації Асоціації;

          веде протоколи засідання Правління;

          відповідає за забезпечення членів Асоціації інформацією про діяльність Асоціації;

          виконує інші доручення Голови Асоціації.

4.16 Скарбник асоціації:

          веде облік майна та коштів Асоціації;

          готує та подає звіти про виконання кошторису Асоціації;

          виконує інші доручення Голови Асоціації.

5 ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1  Асоціація є неприбутковою Організацією.

Асоціація є неприбутковою, що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

5.2 Асоціація має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, та використовує їх відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

5.3 Асоціація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане їй членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та Асоціаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.4 Асоціація може мати у власності будівлі, споруди, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти у національній та іноземній валютах, інші цінні папери та майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності у випадках передбачених чинним законодавством.

5.5 Порядок сплати вступного та членських внесків визначається Положення про розмір та порядок сплати вступного та членських внесків Асоціації, яке затверджується Правлінням Асоціації.

5.6 Кошти та майно Асоціації не можуть розподілятися між її членами, а використовуються для досягнення мети (цілей) і виконання завдань, передбачених цим Статутом.

5.7 Члени Асоціації не мають права на частку майна Асоціації. Доходи або майно Асоціації не підлягають розподілу між її членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Асоціації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

5.8 Члени Асоціації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації. Асоціація не несе відповідальність за зобов’язаннями  своїх членів.

5.9 Створені Асоціацією юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону. Надання Асоціації, створеним нею юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.

5.10 Кошти Асоціації спрямовуються на виконання статутних завдань, та забезпечення статутної діяльності Асоціації.

5.11 Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей), завдань та напрямів діяльності, визначених статутом Асоціації.

5.12 У разі недотримання Асоціацією вимог, даного розділу статуту Асоціації, Асоціація зобов’язана подати у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) Асоціації  за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується, виходячи із суми операції нецільового використання коштів. На підставі викладеного вище Асоціація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

З першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року Асоціація зобов’язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду.

З наступного податкового (звітного) року Асоціація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для неприбуткових організацій - платників податку на прибуток.

5.13 Встановлення контролюючим органом відповідно до норм Податкового кодексу України (надалі - Кодекс) факту використання Асоціацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені статутом, є підставою для виключення Асоціації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм Кодексу. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

 6 ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІКЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ

6.1 Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Асоціації, Голови, заступника Голови Асоціації, Правління або Конференції шляхом подання письмової скарги, а саме:

          на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації - первинна скарга подається до Голови, який зобов'язаний отримати  письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 10 (десяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги - повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції Асоціації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

          на дії, бездіяльність або рішення Голови, заступника Голови Асоціації - первинна скарга подається до Правління, яке зобов'язано розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Голови, заступника Голови дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції,  які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови, заступника Голови  дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

          на дії, бездіяльність або рішення Правління - первинна скарга подається до Конференції, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.2 Скарга, яка потребує розгляду на Конференції, є підставою для скликання таких Конференції протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.3 Скарга на дії, бездіяльність або рішення Конференції подається  до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 7 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОФОРМЛЯЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

7.1 Зміни до Статуту Асоціації оформляються шляхом викладення його в новій редакції, якщо за це проголосувало не менше 3/4 членів, присутніх на Конференції Асоціації.

7.2 Зміни, що внесені в Статут Асоціації, підлягають обов’язковій реєстрації в установленому законодавством порядку.

 8 ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Асоціації

8.1 Реорганізація або саморозпуск Асоціації здійснюється за рішенням Конференції Асоціації, якщо таке рішення підтримали не менше 3/4 присутніх на Конференції.

8.2 У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням конференції Асоціації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету, а архів переходить до архівного фонду області.

 

Голова

Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ СУМЩИНИ»

 

Чемич М. Д.

 
Вгору
© Всі права захищено 2021 АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ СУМЩИНИ
При використанні матеріалів сайту посилання на головну сторінку обов'язкове